Algemene voorwaarden

Voorwaarden

 

1 – Algemene gegevens;

Kopra Trading VOF, Lange Maat 29, 6932AB Westervoort
BTW-nummer NL857136616B01

2 - Algemene verkoopvoorwaarden

Deze algemene verkoopvoorwaarden staan ter beschikking van elke klant die een bestelling wil plaatsen. Het plaatsen van een bestelling via www.mctdieetshop.com  van Kopra Trading impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Kopra Trading (MCTdieetshop) behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen op elk gewenst moment. In dit geval zullen de voorwaarden gelden die in werking waren op de datum van de plaatsing van de bestelling door de klant.

3 - Productinformatie

De producten worden aangeboden aan de klant mits voorradig en mits goed functioneren van de site. Elk product wordt getoond met een foto en een beschrijving door Kopra Trading (MCTdieetshop). De beschrijvingen zijn bedoeld om de klanten te informeren over de essentiële kenmerken van de producten voordat zij hun definitieve bestelling plaatsen en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Kopra Trading (MCTdieetshop). De foto’s van de producten zijn enkel ter referentie en geven geen contractuele verplichting.

4 – Bestelling

Voor het plaatsen van een bestelling op de site dient een account aangemaakt te worden, inclusief identificatie te kiezen bij het aanmaken van het account. De identificatiegegevens zijn en blijven vertrouwelijk. De klanten hebben altijd recht op toegang tot deze gegevens via een eenvoudige e-mail aan info@mctdieetshop.com ,die enkel beantwoordt zal worden via het emailadres verbonden aan de account van de betreffende klant.

Bij het plaatsen van de bestelling verbindt de klant zich ertoe de bestelbon nauwkeurig en precies in te vullen. Daarbij verbindt hij zich ertoe om de volgende rubrieken, die noodzakelijk zijn voor een juiste afhandeling van de bestelling, volledig in te vullen: a) keuze van het product/de producten b) keuze van het adres voor facturatie c) keuze van afleveradres d) keuze van betaalmiddel e) goedkeuring van de bestelling na verificatie f) betaling van de bestelling onder de voorziene voorwaarden. Kopra Trading (MCTdieetshop) bevestigt de bestelling en de voorwaarden: a) op de site, bij betaling b) per e-mail, op het adres dat de klant verleent.

Kopra Trading (MCTdieetshop) behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren wanneer aan één van deze voorwaarden niet wordt voldaan en in het algemeen om elke bestelling te weigeren die een abnormale aard heeft of die om welke reden dan ook niet voldoet, zoals bv een vreemd afleveradres dat niet gelegen is in de bedoelde gebieden in de Benelux en Frankrijk of een extreem grote bestelling.

5 – Betaling

De afhandeling van de betaling gebeurt via de site met creditcard, via het beveiligde betalingssysteem Ideal, Bancontact of via bankoverschrijving. Om geldig te zijn, dient de betaling volledig afgerond te worden. Niet-betaalde bestellingen kunnen niet worden verzonden.


6 - Het recht op retournering

De wachttijd van 14 dagen is niet van toepassing op contracten voor de levering van bederfelijke producten uit de voedselverwerkende industrie, zoals de meeste producten die Kopra Trading (MCTdieetshop) verkoopt. Specifiek zijn dat; MCT Ceres 83% margarine, MCT Chocospread, de MCT Cakes en de MCT stroopwafels. De klant kan zich hier dus niet op beroepen.

Echter, waar mogelijk zal een wijziging of annulering van het product worden overwogen, wanneer het pakket in voorbereiding is en dus nog niet werd verzonden.
Deze mogelijkheid wordt van geval tot geval bekeken. In het geval van annulering zal de klant worden gecrediteerd door Kopra Trading (MCTdieetshop). Van het moment dat het pakket is afgeleverd aan de transporteur zijn er geen wijzigingen of annuleringen meer mogelijk. Er zal dan geen tegoed meer worden toegekend.


7 – Einde voorraad

De producten op de site worden te koop aangeboden zolang de voorraad strekt. Wanneer een product niet langer beschikbaar is, zal dit zo snel mogelijk worden verwijderd uit de online catalogus. Hoe dan ook zal Kopra Trading (MCTdieetshop) in het geval van geen voorraad zo snel mogelijk contact opnemen met de klant, per telefoon of per e-mail, om een oplossing te vinden, dan wel door de levering uit te stellen in afwachting van het opnieuw beschikbaar komen van het product, om dit zodra het mogelijk is te verzenden, dan wel door het product te vervangen door ander product dat gelijkwaardig is in prijs en kwaliteit.

Sommige producten van Kopra Trading (MCTdieetshop) worden op bestelling gemaakt en zijn in beperkte hoeveelheid beschikbaar.


8 - Prijzen

De prijzen van onze producten zijn uitgedrukt in euro, inclusief BTW. Ze kunnen op elk moment worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. De producten worden altijd gefactureerd aan het tarief dat geldig was op het moment van de bestelling, computerfouten voorbehouden. De verzendkosten zijn niet inbegrepen bij de prijzen van de aangeboden producten. De verzendkosten zijn steeds afhankelijk van de bestemming, het gewicht en het volume van het pakket.


9 - Levering

De bestellingen worden binnen 24 uur bezorgd via PostNL pakketdienst. Bij verzending naar België en Frankrijk bedraagt de vertraging gemiddeld 2-4 dagen. Als de bestelling niet geleverd kan worden, bijvoorbeeld door geen voorraad, wordt de klant hier zo snel mogelijk van op de hoogte gebracht. Hoe dan ook is Kopra Trading (MCTdieetshop) niet verantwoordelijk voor een laattijdige levering die te wijten is aan een externe partij of partijen.

De klant is verantwoordelijk voor de juiste informatie betreffende de naam en het adres van de bestemming. Deze gegevens moeten precies en volledig zijn voor een zo goed mogelijke levering. Kopra Trading (MCTdieetshop) kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor een retournering van de zending bij een foutief adres of wanneer levering bij het gevraagde adres niet mogelijk is. 

Bestellingen bij een postbusadres zullen niet in behandeling worden genomen. Bij afwezigheid van de geadresseerde of een ander persoon die de bestelling in ontvangst kan nemen, zal de postbode of koerier een bericht achterlaten met een uitnodiging aan de geadresseerde om het product te komen halen op het aangegeven postkantoor of depot. Vertraging bij de levering kan geen aanleiding geven tot vergoedingen. Echter, als het product onder verantwoordelijkheid van de vervoerder niet is afgeleverd om redenen die verband houden met douane, stakingen, schade of een vorm van overmacht zoals gedefinieerd door de rechter, dan kan de verkoop ongedaan worden gemaakt en kan de klant een teruggave van het aankoopbedrag krijgen, maar geen andere schadevergoeding.

 De levertijd wordt niet gegarandeerd tijdens feestperiodes zoals Kerst, Pasen, Valentijnsdag, Moederdag, cetera.

 

10 – Klachten

 De klant dient te controleren of het geleverde product in overeenstemming is met de bestelling. Elke klacht hierover dient binnen de 24 uur na ontvangst gedaan te worden om in aanmerking genomen te worden, dit vanwege de bederfelijke aard van de producten. Klachten dienen via e-mail ingediend te worden, op het adres info@mctdieetshop.com  Elke terugbetaling of toezegging van een tegoed vindt plaats binnen de twee weken. De klant wordt per e-mail op de hoogte gesteld van de afhandeling hiervan.

 

11 – Garantie

Kopra Trading (MCTdieetshop) garandeert klanten dat de producten worden vervaardigd en verpakt onder strikte regels en bewaard in overeenstemming met de geldende normen in Nederland. Deze garantie is echter niet van toepassing wanneer de klant niet heeft voldaan aan de optimale opslagcondities of als de producten verbruikt worden na de houdbaarheidstermijn die op de verpakking staat aangegeven.

12 - Intellectueel eigendom

Alle elementen van de site (foto's, illustraties, logo's, ...) zijn en blijven het exclusieve intellectuele eigendom van Kopra Trading (MCTdieetshop). Reproductie en gebruik van de site, in welke hoedanigheid dan ook, zijn onderworpen aan voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Kopra Trading (MCTdieetshop), houder van alle intellectuele eigendomsrechten.

13 - Overmacht

Kopra Trading (MCTdieetshop) is niet verantwoordelijk voor onjuistheden in de overeenkomst in geval van overmacht, handelingen van een derde partij of klant en in geval technische problemen De verplichtingen worden opgeschort in het geval van overmacht, inclusief en niet beperkt tot: natuurrampen, incidenten, overstromingen, blikseminslag, stakingen, stroomonderbrekingen, het falen van het telecommunicatienetwerk, oorlog, rellen of onlusten, terreuraanslagen, regelgevende beperkingen met betrekking tot het aanbieden van telecommunicatiediensten, verlies van verbinding door openbare of particuliere ondernemers waarvan Kopra Trading (MCTdieetshop) afhangt. Kopra Trading (MCTdieetshop) kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van het misbruik van de producten die op de site verkocht worden.

 

14 - Bescherming van persoonsgegevens.

Door te bestellen via de website stemmen klanten in met het gebruik van hun persoonsgegevens door Kopra Trading (MCTdieetshop). Deze gegevens zijn noodzakelijk om de goede verwerking van bestellingen te garanderen. Al deze informatie wordt behandeld met de grootste zorgvuldigheid en de grootste discretie.

 

15 - Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar Kopra Trading (MCTdieetshop) is gevestigd bevoegd, tenzij Kopra Trading (MCTdieetshop) voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest.

 

Conditions

 

1 –Information Générale

Kopra Trading VOF, Lange Maat 29, 6930 AD Westervoort

Numéro de TVA NL857136616B01

 

2 - Conditions générales de vente
 

Ces conditions générales de vente sont disponibles à tout client qui souhaite passer une commande. Passer une commande par www.mctdieetshop.com de Kopra Trading implique l'acceptation pleine et sans réserve des présentes conditions. Kopra Trading (MCTdieetshop) se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes conditions. Dans ce cas, les conditions applicables seront celles en vigueur à la date de la passation de la commande par le client

3 - Informations sur les produits


Les produits sont proposés à la clientèle si disponible et fourni le bon fonctionnement du site. Chaque produit est présenté avec une photo et une description par Kopra Trading (MCTdieetshop). Les descriptions sont destinées à informer les clients les caractéristiques essentielles des produits avant qu'ils passent leur commande définitive et ne tombent pas sous la responsabilité de Kopra Trading (MCTdieetshop). Les photos des produits sont fournies à titre indicatif et ne donnent pas une obligation contractuelle.

4 – Commander

Avant de passer commande sur le site, un compte à être inclus à choisir lors de la création du compte. L'identification créée demeure confidentielles. Les clients ont toujours le droit d'accéder à ces données via un simple e-mail à info@mctdieetshop.com , qui sera à l'adresse de courriel associée au compte du client respectif.
Lors d'une commande, le client s'engage le bon de commande à remplir. Exactitude et précision En outre, il entreprend les sections suivantes, qui sont nécessaires pour la bonne gestion de l'ordre, être complété par: a) la sélection du produit / produits b) le choix de l'adresse pour la facturation c) choix de l'adresse de livraison d) choix de paiement e) approbation de l'ordre après vérification f) le paiement de la commande, dans les conditions prévues. Kopra Trading (MCTdieetshop) confirme la commande et conditions: a) sur le site, avec le paiement b) par e-mail à l'adresse que donne le client.
Kopra Trading (MCTdieetshop) se réserve le droit de refuser si l'une de ces conditions n'est pas remplie et un ordre général de refuser un caractère anormal ou qui pour une raison quelconque ne satisfait pas, par exemple, chaque commande une adresse de livraison étrange qui n'est pas situé dans les zones visées à l'Benelux et en France, ou un ordre très élevé.

5 - Paiement


Le règlement du paiement se fait à travers le site par carte de crédit via le système de paiement sécurisé, IDEAL ou virement bancaire. Pour être valable, elle doit être terminée le paiement. Les commandes non réglées ne peuvent pas être envoyés.
Quand le paiement est choisir par virement un délai de plusieurs jours est à prendre à l'avant la commande sera envoyée.

6 - Le droit au retour

Le temps d'attente de 14 jours ne s'applique pas aux contrats de fourniture de produits périssables de l'industrie de la transformation des aliments, comme la plupart des produits Kopra Trading (MCTdieetshop) vend. Spécifique; MCT Ceres 83% de la margarine, MCT Choco Fais les gâteaux MCT MCT et des gaufres. Le client ne peut donc pas compter.
Toutefois, lorsque cela est possible, une modification ou annulation du produit seront pris en compte le colis est en préparation et ainsi n'a pas encore été envoyé.
Cette possibilité est a base au cas par cas. En cas d'annulation, le client sera crédité par Kopra Trading (MCTdieetshop). Dès l'instant où le colis est livré au transporteur, il n'y a pas de changements ou annulations possibles. Aucun crédit ne sera accordé.

7 - Fin de stock

Les produits sur le site sont proposés à la vente jusqu'à épuisement des stocks. Lorsqu'un produit n'est plus disponible, il sera retiré du catalogue en ligne dès que possible. Quoi qu'il en soit Kopra Trading (MCTdieetshop) dans le cas d'aucun stock prendra contact avec vous dès que possible avec nos clients, par téléphone ou par e-mail, pour trouver une solution, ou en demandant en prévision de la livraison re-disponibilité du produit pour le rendre le plus rapidement, il est possible d'envoyer, ou par substitution d'un autre produit qui est similaire à la garantie de qualité du produit.
Certains produits Kopra Trading (MCTdieetshop) sont fabriqués sur commande et sont disponibles en quantités limitées.

8 - Prix

Les prix de nos produits sont libellés en euros, TVA incluse. Ils sont sujets à changement sans préavis à tout moment. Les produits sont toujours facturés au tarif qui était en vigueur au moment de la commande, des erreurs informatiques. Les frais de port ne sont pas inclus dans le prix des produits offerts. Les frais de port sont toujours tributaire de la destination, le poids et le volume de l'emballage.

9 - Livraison


Les commandes sont livrées dans les 24 heures par colis PostNL. Frais de port pour la Belgique et la France le délai est en moyenne de 2-4 jours. Si la commande ne peut être expédiée, par exemple, par pas de stock, le client ne sera pas remis dès que possible au courant ici. Quoi qu'il en soit est Kopra Trading (MCTdieetshop) n'est pas responsable des retards de livraison en raison d'un ou plusieurs tiers.
Le client est responsable de la bonne information concernant le nom et l'adresse de la destination. Cette information doit être exacte et complète de la meilleure prestation possible. Kopra Trading (MCTdieetshop) ne peut être tenu responsable de tout retour de l'envoi à une mauvaise adresse, ou si la livraison n'est pas possible à l'adresse demandée.
Les commandes avec une adresse de boîte postale ne seront pas considérées. En l'absence du destinataire ou de toute autre personne que l'ordre peut prendre le facteur ou livreur laisser un message avec une invitation au destinataire pour rendre le produit à ramasser au bureau de poste ou dépôt indiqué. Les retards de livraison ne peuvent donner lieu à une indemnisation. Cependant, si le produit n'est pas livré pour des raisons liées à la douane, les grèves, les dommages ou toute autre forme de force majeure tel que défini par le tribunal, sous la responsabilité du transporteur, la vente peut être annulée et le client peut retourner le obtenir le montant de l'achat, mais aucune autre compensation.
Délai de livraison n'est pas garanti pendant les périodes de vacances telles que Noël, Pâques, Saint Valentin, Fête des Mères, etc.

10 - Plaintes


Le client doit vérifier que le produit livré est conforme à l'ordre. Toute réclamation à ce sujet doit être à considérer fait dans les 24 heures après avoir reçu ce en raison de la nature périssable des produits. Les plaintes doivent être soumises par e-mail à l'adresse info@mctdieetshop.com   Tout remboursement ou d'un engagement de crédit a lieu dans les deux semaines. Le client recevra un e-mail Informé de la transaction.
 
11 - Garantie


Kopra Trading (MCTdieetshop) garantit aux clients que les produits sont fabriqués et emballés selon des règles strictes et conservés conformément aux normes en vigueur aux Pays-Bas. Toutefois, cette garantie ne s'applique pas si le client n'a pas respecté les conditions de stockage optimales ou si les produits sont consommés après la date de péremption indiquée sur l'emballage.

12 - Propriété intellectuelle

Tous les éléments du site (photographies, illustrations, logos, ...) sont et restent la propriété intellectuelle exclusive de Kopra Trading (MCTdieetshop). Reproduction et utilisation du site, à quelque titre que ce soit, sous réserve du consentement préalable de Kopra Trading (MCTdieetshop), titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle.

13 - Force Majeure

Kopra Trading (MCTdieetshop) n'est pas responsable de toute inexactitude dans l'accord en cas de force majeure, actes d'un tiers ou d'un client et en cas de problèmes techniques, les obligations seront suspendues en cas de force majeure, y compris, mais sans s'y limiter: les catastrophes naturelles, les incidents, les inondations, la foudre, les pannes d'électricité, défaillance du réseau de télécommunications, la guerre, l'émeute ou de troubles civils, les attaques terroristes, les limites réglementaires sur la fourniture de télécommunications, la perte de connexion par les opérateurs publics ou privés qui Kopra Trading (MCTdieetshop) dépend. Kopra Trading (MCTdieetshop) ne peut pas être tenu pour responsable des conséquences de l'abus des produits vendus sur le site.

14 - Protection des données personnelles.

En commandant via le site web des clients conviennent à l'utilisation de leurs données personnelles par Kopra Trading (MCTdieetshop). Cette information est nécessaire afin de garantir un bon traitement de commande. Toutes ces informations sont traitées avec le plus grand soin et la plus grande discrétion.


15 - Droit applicable

Ces conditions générales sont régies par le droit Néerlandais.
Les différends peuvent être résolus beaucoup en concert. Si cela s'avère impossible, les tribunaux Néerlandais ont la compétence et la juridiction dans le district où Kopra Trading (MCTdieetshop) est établi leur compétence à moins de Kopra Trading (MCTdieetshop) pour le droit de choisir votre lieu de résidence ou d'affaires

© 2014 - 2024 mctdieetshop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel